ตารางจองอบรม
***ท่านสามารถ เลือกดูเฉพาะหลักสูตรที่สนใจได้โดย เลือกเขตพื้นที่ > เลือกหมวดหลักสูตร > เลือกหลักสูตร แล้วกดค้นหาหลักสูตร***


ลำดับ รหัสอบรม วันที่ หลักสูตร รุ่นที่ ราคาปกติ ราคาสมาชิก รายละเอียด จองหลักสูตร เอกสารเสนอราคา
1 7000017 7 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ธวัชชัย สืบไทย
สถานที่ Zoom Online
55 2,000 1,800
2 4000002 8-9 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์นพพร ยับยั้ง
สถานที่ Zoom Online
178 1,500 1,000
3 4000004 8-9 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์โยธิน ตันธรรศกุล
สถานที่ Zoom Online
142 1,500 1,000
4 19000111 8 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์สุทิน ไชยรินทร์
สถานที่ Zoom Online
18 3,500 3,000
5 2000019 8 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management : TQM)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ดร. ปภาวิน ถกลนวมงคล
สถานที่ Zoom Online
12 3,500 3,000
6 4000001 8-9 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ นารีรัตน์ เผ่าพันธ์
สถานที่ Zoom Online
168 1,500 1,000
7 1900044 9 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ ชนะ กล่ำทรัพย์
สถานที่ Zoom Online
18 3,500 3,000
8 7000032 9 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 2,500 2,000
9 4000044 9 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk assessment)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์นฤมล ตันธรรศกุล
สถานที่ Zoom Online
18 2,500 2,300
10 2000032 9 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การปรับปรุงงาน ด้วยกิจกรรม QCC
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
12 3,500 3,000
11 4000083 9 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์เอื้องพร แว่นแก้ว
สถานที่ Zoom Online
12 1,840 1,600
12 1500015 9 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์สุทิน ไชยรินทร์
สถานที่ Zoom Online
25 3,500 3,000
13 9 กรกฎาคม
2565
13:00-
16:00 น.
อันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
1 0 0
14 1900090 9 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การทำงานเป็นทีม
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
18 3,500 3,000
15 11 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์เอื้องพร แว่นแก้ว
สถานที่ Zoom Online
13 3,500 3,325
16 4000002 11-12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ปกาสิต อุณหสูต
สถานที่ Zoom Online
179 1,500 1,000
17 1900037 11 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์เอื้องพร แว่นแก้ว
สถานที่ Zoom Online
17 3,500 3,000
18 4000004 11-12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์เอื้องพร แว่นแก้ว
สถานที่ Zoom Online
143 1,500 1,000
19 111500 11 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คิดบวก ผลงานบวก
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
14 3,500 3,000
20 2000030 11 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ เจษฐ์ณรงค์ สิมสินธุ์
สถานที่ Zoom Online
12 3,500 3,000
21 4000042 11 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงาน ด้วย CCCF
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
13 3,500 3,325
22 3000034 11 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ดร. ปภาวิน ถกลนวมงคล
สถานที่ Zoom Online
14 3,500 3,000
23 4000001 11-12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ นารีรัตน์ เผ่าพันธ์
สถานที่ Zoom Online
169 1,500 1,000
24 4000003 11-13 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์โยธิน ตันธรรศกุล อาจารย์กานต์พงศ์ บางหลวง
สถานที่ Zoom Online
30 3,500 3,200
25 4000001 11-12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (ENGLISH VERSION)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
19 8,500 8,000
26 4000082 12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสีผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์เอื้องพร แว่นแก้ว
สถานที่ Zoom Online
7 2,500 2,300
27 12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
1 2,500 2,000
28 4000067 12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์นพพร ยับยั้ง
สถานที่ Zoom Online
27 1,900 1,700
29 6000016 12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การขับขี่ปลอดภัย
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ วิศรุต บุญดิเรก
สถานที่ Zoom Online
13 1,800 1,500
30 12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 2,000 1,800
31 1700012 12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
23 3,500 3,000
32 2000013 12 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
6 3,500 3,000
33 4000002 13-14 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์นพพร ยับยั้ง อาจารย์โยธิน ตันธรรศกุล
สถานที่ Zoom Online
180 1,500 1,000
34 15 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 2,500 2,300
35 4000002 15-16 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์อนุชา ภวายน
สถานที่ Zoom Online
181 1,500 1,000
36 4000004 15-16 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์นฤมล ตันธรรศกุล
สถานที่ Zoom Online
145 1,500 1,000
37 7000015 15 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ วิทยา คำไพร
สถานที่ Zoom Online
61 2,800 2,500
38 1900056 15 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
18 3,500 3,000
39 1500012 15 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
19 3,500 3,000
40 4000001 15-16 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์นพพร ยับยั้ง
สถานที่ Zoom Online
171 1,500 1,000
41 15 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เทคนิคงานเชื่อมแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้า
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ถาวร ทิมสุวรรณ
สถานที่ Zoom Online
7 2,500 2,300
42 3000040 15 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
12 3,500 3,000
43 4000076 16 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การบริหารความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
12 2,500 2,300
44 1800002 16 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
17 3,500 3,000
45 7000017 16 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์นพพร ยับยั้ง
สถานที่ Zoom Online
56 2,000 1,800
46 16 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 2,000 1,840
47 2000009 16 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
16 3,500 3,000
48 1900052 16 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ เจษฐ์ณรงค์ สิมสินธุ์
สถานที่ Zoom Online
19 3,500 3,000
49 1900069 16 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
16 3,500 3,000
50 4000002 18-19 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์อนุชา ภวายน
สถานที่ Zoom Online
182 1,500 1,000
51 4000004 18-19 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
สถานที่ Zoom Online
146 1,500 1,000
52 7000032 18 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
16 2,500 2,000
53 1900053 18 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ ชนะ กล่ำทรัพย์
สถานที่ Zoom Online
37 3,500 3,000
54 18 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ เจษฐ์ณรงค์ สิมสินธุ์
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
55 2000001 18 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
Qc7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ดร. ภูริพรรธน์ ชินาธิปสิริวรกุล
สถานที่ Zoom Online
21 3,500 3,000
56 4000001 18-19 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ นารีรัตน์ เผ่าพันธ์
สถานที่ Zoom Online
172 1,500 1,000
57 1600010 19 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การพัฒนาภาวะผู้นำ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
14 3,500 3,000
58 19 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การประเมินอันตรายจากเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 2,000 1,800
59 4000067 19 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
27.1 1,900 1,700
60 3000031 19 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
Knowledge management สำหรับ ISO 9001:2015
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
61 2000035 19 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ 7 Wastes
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
12 3,500 3,000
62 1900061 19 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ เจษฐ์ณรงค์ สิมสินธุ์
สถานที่ Zoom Online
18 3,500 3,000
63 19 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ วิทยา คำไพร
สถานที่ Zoom Online
7 1,800 1,500
64 2000041 20 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
11 3,500 3,000
65 4000002 20-21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์อนุชา ภวายน
สถานที่ Zoom Online
183 1,500 1,000
66 1900108 20 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
10 3,500 3,000
67 4000004 20-21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์สนิท สุภนัตร
สถานที่ Zoom Online
147 1,500 1,000
68 4000083 20 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
BBS การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
20 1,500 1,300
69 1500018 20 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
PDPA ภาคปฏิบัติ สำหรับ HR
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
3 5,500 5,000
70 3000033 20 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การประเมินความเสี่ยงตามข้อกําหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
12 3,500 3,000
71 4000001 20-21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ นารีรัตน์ เผ่าพันธ์
สถานที่ Zoom Online
173 1,500 1,000
72 1900089 20 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
14 3,500 3,000
73 4000004 20-21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (ENGLISH VERSION)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
สถานที่ Zoom Online
17 8,500 8,000
74 1900119 21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 3,500 3,000
75 1900088 21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
76 7000017 21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ สิทธิชัย สิงห์สุ
สถานที่ Zoom Online
57 2,000 1,800
77 21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ข้อกำหนดและการยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
8 3,500 3,000
78 4000038 21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
21 2,500 2,375
79 4000012 21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์โยธิน ตันธรรศกุล
สถานที่ Zoom Online
20 2,500 2,375
80 3000009 21 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การวิเคราะห์ระบบวัด (Measurement System Analysis : MSA)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 3,500 3,000
81 4000002 22-23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์อนุชา ภวายน
สถานที่ Zoom Online
184 1,500 1,000
82 4000010 22 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
14 3,500 3,325
83 4000004 22-23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
สถานที่ Zoom Online
148 1,500 1,000
84 3000028 22 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
12 3,500 3,000
85 4000071 22 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การป้องกันอันตราย ด้วยเทคนิคการล็อกและป้ายทะเบียน Lockout Tagout(LOTO)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
20 2,500 2,300
86 1900059 22 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
17 3,500 3,000
87 1900093 22 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
18 3,500 3,000
88 1800004 22 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่นักบัญชี)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
6 3,500 3,000
89 4000001 22-23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ นารีรัตน์ เผ่าพันธ์
สถานที่ Zoom Online
174 1,500 1,000
90 1900087 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
17 3,500 3,000
91 2000007 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKE
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
17 3,500 3,000
92 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 2,500 2,300
93 4000002 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ วิทยา คำไพร
สถานที่ Zoom Online
62 2,800 2,500
94 4000044 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk assessment)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
19 2,500 2,300
95 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 2,000 1,800
96 1900060 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การบริหารศักยภาพของคนเก่ง
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
17 3,500 3,000
97 4000083 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์นฤมล ตันธรรศกุล
สถานที่ Zoom Online
13 1,840 1,600
98 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ บัญชา ทรงศักดิ์ศรี
สถานที่ Zoom Online
7 2,000 1,840
99 4000079 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์โยธิน ตันธรรศกุล
สถานที่ Zoom Online
11 2,000 1,840
100 1900068 23 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
101 23 กรกฎาคม
2565
13:00-
16:00 น.
การประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
1 0 0
102 1900091 25 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การมุ่งเน้นบริการลูกค้าด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
13 3,500 3,000
103 25 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
14 3,500 3,325
104 4000002 25-26 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์กานต์พงศ์ บางหลวง
สถานที่ Zoom Online
185 1,500 1,000
105 4000004 25-26 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
สถานที่ Zoom Online
149 1,500 1,000
106 3000027 25 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
12 2,500 2,000
107 4000042 25 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงาน ด้วย CCCF
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
14 3,500 3,325
108 1900064 25 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
17 3,500 3,000
109 4000001 25-26 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ นารีรัตน์ เผ่าพันธ์
สถานที่ Zoom Online
175 1,500 1,000
110 1700007 25 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
17 3,500 3,000
111 4000001 25-26 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (ENGLISH VERSION)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ นารีรัตน์ เผ่าพันธ์
สถานที่ Zoom Online
20 8,500 8,000
112 3000045 25 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับ SME
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 3,500 3,000
113 4000067 26 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ สิทธิชัย สิงห์สุ
สถานที่ Zoom Online
28 1,900 1,700
114 3000048 26 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบ ISO (Stake holder management)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 3,500 3,000
115 1700008 26 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
16 3,500 3,000
116 2000021 27 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
11 3,500 3,000
117 4000002 27-28 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์อนุชา ภวายน
สถานที่ Zoom Online
186 1,500 1,000
118 4000004 27-28 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
สถานที่ Zoom Online
150 1,500 1,000
119 3000026 27 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
13 3,500 3,000
120 3000036 27 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ดร. ภูริพรรธน์ ชินาธิปสิริวรกุล
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
121 4000001 27-28 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ นารีรัตน์ เผ่าพันธ์
สถานที่ Zoom Online
176 1,500 1,000
122 27 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การผูกมัด ยึดตึงในการบรรทุกสินค้า
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 2,500 2,300
123 27 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 2,000 1,800
124 3000042 27 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การทบทวนข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
12 3,500 3,000
125 3000005 29 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ เจษฐ์ณรงค์ สิมสินธุ์
สถานที่ Zoom Online
13 3,500 3,000
126 7000015 29 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ วิทยา คำไพร
สถานที่ Zoom Online
63 2,800 2,500
127 29 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 2,000 1,800
128 29 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 2,000 1,800
129 1900086 29 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
130 2000003 30 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
12 3,500 3,000
131 30 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
2 2,500 2,000
132 3000035 30 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ดร. ภูริพรรธน์ ชินาธิปสิริวรกุล
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
133 3000039 30 กรกฎาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
7 3,500 3,000
134 7000017 1 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
58 2,000 1,800
135 4000002 1-2 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์นพพร ยับยั้ง
สถานที่ Zoom Online
187 1,500 1,000
136 4000004 1-2 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์เอื้องพร แว่นแก้ว
สถานที่ Zoom Online
151 1,500 1,000
137 3000029 1 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949:2016
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
138 2000032 1 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การปรับปรุงงาน ด้วยกิจกรรม QCC
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
13 3,500 3,000
139 1900065 1 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
14 3,500 3,000
140 4000001 1-2 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ นารีรัตน์ เผ่าพันธ์
สถานที่ Zoom Online
177 1,500 1,000
141 4000003 1-3 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์อนุชา ภวายน
สถานที่ Zoom Online
31 3,500 3,200
142 7000015 2 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
64 2,800 2,500
143 3000002 2 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2015
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
144 1700009 2 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
17 3,500 3,000
145 4000002 3-4 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
188 1,500 1,000
146 4000038 3 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
22 2,500 2,375
147 4000004 3-4 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
152 1,500 1,000
148 4000012 3 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
21 2,500 2,375
149 2000030 3 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
13 3,500 3,000
150 4000002 3 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
QMS ด้วย PDCA Circle
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
8 3,500 3,000
151 4000001 3-4 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์ นารีรัตน์ เผ่าพันธ์
สถานที่ Zoom Online
178 1,500 1,000
152 3000023 4 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
153 19000111 4 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
19 3,500 3,000
154 2000017 4 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
5 ส. และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
17 3,500 3,000
155 4000067 4 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
29 1,900 1,700
156 4000071 4 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การป้องกันอันตราย ด้วยเทคนิคการล็อกและป้ายทะเบียน Lockout Tagout(LOTO)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
21 2,500 2,300
157 4000002 5-6 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย อาจารย์อนุชา ภวายน
สถานที่ Zoom Online
189 1,500 1,000
158 4000004 5-6 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
153 1,500 1,000
159 1500012 5 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
20 3,500 3,000
160 4000001 5-6 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
179 1,500 1,000
161 3000047 5 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เทคนิคการตรวจประเมินระบบ ISO 14001
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
8 3,500 3,000
162 4000083 6 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
BBS การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
21 1,500 1,300
163 7000032 6 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
17 2,500 2,000
164 2000023 6 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
12 3,500 3,000
165 6 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
8 2,000 1,800
166 1500015 6 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
26 3,500 3,000
167 6 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
8 2,800 2,660
168 6 สิงหาคม
2565
13:00-
16:00 น.
ทักษะการสื่อสารขั้นสูง สำหรับจป. (ฟัง+ให้คำปรึกษาเชิงบวก)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
1 0 0
169 1900056 7 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.

17 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
19 3,500 3,000
170 1600007 8 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ภาวะผู้นำ (Leadership)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
23 3,500 3,000
171 4000002 8-9 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
190 1,500 1,000
172 4000004 8-9 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
154 1,500 1,000
173 1900052 8 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
20 3,500 3,000
174 7000015 8 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
65 2,800 2,500
175 4000044 8 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk assessment)
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
20 2,500 2,300
176 4000001 8-9 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
180 1,500 1,000
177 1800002 9 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
18 3,500 3,000
178 9 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,325
179 9 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
3 2,500 2,000
180 2000020 9 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ระบบ LEAN and Six Sigma
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
13 3,500 3,000
181 111500 9 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
คิดบวก ผลงานบวก
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,000
182 4000042 9 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงาน ด้วย CCCF
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
15 3,500 3,325
183 4000082 10 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสีผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
8 2,500 2,300
184 4000002 10-11 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
191 1,500 1,000
185 4000004 10-11 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online
155 1,500 1,000
186 6000016 10 สิงหาคม
2565
09:00-
16:00 น.
การขับขี่ปลอดภัย
เขตพื้นที่ หลักสูตรออนไลน์
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ Zoom Online