กรอกข้อมูลลงทะเบียนจองอบรม
กรุณากรอกข้อมูลการจองอบรมให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการกรอกข้อมูล สามารถโทรปรึกษาทีมงานได้ที่ ติดต่อทีมงาน
หากท่านมีบัญชีแล้ว?

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม เป็นลูกจ้างระดับบริหาร ของสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม เท่านั้น
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง เบอร์โทร
1

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล
ตำแหน่ง
รหัส-TOPPROMEMBER

ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม

ข้อมูลการเงิน
รายการสินค้าหรือบริการ
Description
จำนวนหน่วย
Quantity
ราคาต่อหน่วย
Unit/Price
จำนวนเงินไม่รวมภาษี
Amount
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
บรรยายโดย อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
สถานที่ HROD ESIE CENTER (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom )
18-19 เมษายน 2565 09:00- 16:00 น.
1500
total
vat 7%
wth 3%
Grand Total

ข้อมูลสำหรับใช้ออกใบเสนอราคา
ชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน
ประเภท
ที่อยู่

ทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางใด ?