กรอกข้อมูลลงทะเบียนจองอบรม
กรุณากรอกข้อมูลการจองอบรมให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการกรอกข้อมูล สามารถโทรปรึกษาทีมงานได้ที่ ติดต่อทีมงาน
หากท่านมีบัญชีแล้ว?

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันอบรม
1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) จำนวน 5 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 2 ชุด
3.ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน
4.แบบคร.10 (ในกรณีประสงค์ให้ศูนย์ทดสอบ ท๊อปโปรฯ ส่งเรื่องประเมิน)
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง เบอร์โทร
1

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล
ตำแหน่ง
รหัส-TOPPROMEMBER

ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม

ข้อมูลการเงิน
รายการสินค้าหรือบริการ
Description
จำนวนหน่วย
Quantity
ราคาต่อหน่วย
Unit/Price
จำนวนเงินไม่รวมภาษี
Amount
อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
19-21 ธันวาคม 2565 09:00- 16:00 น.
8,500
Sub Total
Discount
Total
Vat 7%
Grand Total

ข้อมูลสำหรับใช้ออกใบเสนอราคา
ชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน
ประเภท
ที่อยู่

ทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางใด ?