กรอกข้อมูลลงทะเบียนจองอบรม
กรุณากรอกข้อมูลการจองอบรมให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการกรอกข้อมูล สามารถโทรปรึกษาทีมงานได้ที่ ติดต่อทีมงาน

**หากท่านไม่มี รหัส-TOPPROMEMBER สามารถกดปุ่มถัดไป

หากท่านมีบัญชีแล้ว?

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันอบรม
1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) จำนวน 5 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 2 ชุด
3.ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน
4.แบบคร.10 (ในกรณีประสงค์ให้ศูนย์ทดสอบ ท๊อปโปรฯ ส่งเรื่องประเมิน)

หมายเหตุ ช่อง อัพไฟล์เอกสาร
1. วุฒิการศึกษา(ด้านไฟฟ้า/สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง)
2. หนังสือ รับรองประสบการณ์การทำงาน ระบุสาขา อาชีพ ไฟฟ้า *
* หากผู้เข้าอบรม จบด้านไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หากผู้เข้าอบรม ไม่ได้จบด้านไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
โดยระบุ วัน เดือน ปี พร้อม ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เช่น 3 ปี 8 เดือน , 8 ปี เป็นต้น
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง เบอร์โทร อัพไฟล์เอกสาร
1

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล
ตำแหน่ง
รหัส-TOPPROMEMBER

ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม

ข้อมูลการเงิน
รายการสินค้าหรือบริการ
Description
จำนวนหน่วย
Quantity
ราคาต่อหน่วย
Unit/Price
จำนวนเงินไม่รวมภาษี
Amount
ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
16-17 ธันวาคม 2566 09:00- 16:00 น.
Sub Total
Discount
Total
Vat 7%
Grand Total

ข้อมูลสำหรับใช้ออกใบเสนอราคา
ชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน
ประเภท
ที่อยู่

ทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางใด ?